Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.    

 

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb

Určující podmínky dle nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 

 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
 • Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je obec oprávněna žádat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená) poskytováním informací podle níže uvedeného sazebníku. Jedná se o náklady, spojené s pořízením kopí, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli (§ 17, odst. 1) zákona)
 • Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů (§ 17, odst. 2) zákona).
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace (§ 17, odst.3) zákona)
 • Nesplní-li obec vůči žadateli oznamovací povinnost podle předchozího odstavce, ztrácí nárok na úhradu nákladů (§ 17, odst. 4) zákona).
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady . Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží (§ 17, odst. 5) zákona).
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
 • Úhrada je příjmem obce § 17, odst. 6) zákona).

 

Sazebník úhrad

 

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací

Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací a to za každou, i započatou, hodinu práce. Účastní-li se vyhledávání informace více pracovníků, bude úhrada stanovena součtem částek, připadajících na každého z nich.

materiálové náklady

Pořízení kopií   v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování  dle interního ceníku kopírování

náklady na technické nosiče dat

dle aktuálních cen technických nosičů dat

odeslání informací žadateli

 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb

práce s archiváliemi

dle ceníku služeb a úkonů SN ČR

další náklady

Vzniknou-li mimořádně rozsáhlým vyhledáním jiné náklady (např. na jízdné), nebo náklady na samostatné odborné posudky, odhady apod., budou náklady stanoveny dle kalkulace a dle sazebníku poskytovatelů

ostatní prokazatelné náklady

 

 

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.

 

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zák. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

Rychlý kontakt

Morašice 59
535 01 Přelouč Morašice
Pardubický kraj | Česká republika
tel.: +420 606 660 218
email: obecmorasice@volny.cz
IČO: 00580678