Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace

1.Osobní podání

2.Telefonické podání:  

3.Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

4.Formulář  písemné   žádosti  naleznete  níže na stránce  a  můžete jej  doručit  elektronicky na adresu:   obecmorasice@volny.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Morašice, Morašice 59, 535 01 Přelouč

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací

 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání:   na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

                           úterý  19:00-20:00 (každý lichý týden)

Telefonické podání:       +420 606 660 218  (starosta)

                                       +420 725 426 460  (místostarosta)

poštou na adresu: Obecní úřad Morašice, Morašice 59, 535 01 Přelouč

Elektronicky na e-mail:  obecmorasice@volny.cz   (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou:   5jma435

Elektronickou podatelnou

 

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

•komu je žádost určena,

•jaká konkrétní informace je požadována,

•kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti

- do15 dní s možností prodloužení na 25 dnů.Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li  žádost nesrozumitelná nebo formulovaná obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí  lhůty pro vyřízení žádosti  (§ 16, odst. 2 zákona)  - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

 

 

Rychlý kontakt

Morašice 59
535 01 Přelouč Morašice
Pardubický kraj | Česká republika
tel.: +420 606 660 218
email: obecmorasice@volny.cz
IČO: 00580678