Nejdůležitejší předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu  k  informacím,  v platném znění                                                                                       (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu  při vyřizování žádostí  o poskytnutí  informací, postup  při  rozhodování  a      poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).  

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění                                                 (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností  stanovených  tímto       zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

- zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění                                                                       (Vláda nařizuje k  provedení  zákona   č.227/2000 Sb., o elektronickém  podpisu  a  o  změně  některých  dalších  zákonů  (zákon o        elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění                                                                                                                           (upravuje  postup orgánů moci výkonné, orgánů  územních  samosprávných  celků  a  jiných orgánů,  právnických a fyzických osob,        pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

- ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

- ústav. zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

- zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

- zákon č. 50/1976 Sb. o  územním  plánovaní a stavebním úřadu

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Vydané právní předpisy

- Platné obecně závazné vyhlášky

- Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice    

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Rychlý kontakt

Morašice 59
535 01 Přelouč Morašice
Pardubický kraj | Česká republika
tel.: +420 606 660 218
email: obecmorasice@volny.cz
IČO: 00580678