Důvod a způsob založení

Obec Morašice (dále jen obec) vznikla podle ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990,  jako územně samosprávný orgán. Obec vykonává svoje funkce  podle zákona č.128/2000 Sb. v plném znění.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek,který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající 
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů  

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými  na  základě příslušných  zákonů.  Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti.   Přitom se řídí zákony,  právními  předpisy  vydanými  na základě zákonů,  usneseními  vlády  a  směrnicemi  ústředních správních úřadů.

Obec je ve správním obvodu obce z rozšířenou působností:  Přelouč  

Obec je ve správním obvodu s pověřeným obecním úřadem: Přelouč                                                                                                                                                                                           

Rychlý kontakt

Morašice 59
535 01 Přelouč Morašice
Pardubický kraj | Česká republika
tel.: +420 606 660 218
email: obecmorasice@volny.cz
IČO: 00580678